FORAGING in Vietnamese Translation (2024)

Examples of using Foraging

FORAGING in Vietnamese Translation (1)

{-}FORAGING in Vietnamese Translation (2)

FORAGING in Vietnamese Translation (3)

  • colloquial FORAGING in Vietnamese Translation (4)
  • ecclesiastic FORAGING in Vietnamese Translation (5)
  • computer FORAGING in Vietnamese Translation (6)

More examples below

Because of their foraging abilities and excellent sense of smell, they are used to find truffles in many European countries.

FORAGING in Vietnamese Translation (7)Vì khả năng tìm kiếm thức ăn và khứu giác tốt, chúng được sử dụng để tìm nấm cục ở nhiều nước châu Âu.

More examples below

loading

More examples below

loading

Ms Grete Kongsted expects that the pigs in the study can obtain about20 per cent of their daily energy need through foraging.

FORAGING in Vietnamese Translation (8)Kongsted hy vọng rằng những con lợn trong nghiên cứu này có thể thu được khoảng 20% nhu cầu nănglượng hàng ngày của chúng thông qua tìm kiếm thức ăn.

It had not been seen in thewild for 30 years until it was spotted foraging in a forest in southern Vietnam.

FORAGING in Vietnamese Translation (9)Nó đã không được nhìn thấy trong tự nhiên trong 30 nămcho đến khi nó được phát hiện tìm kiếm trong một khu rừng ở miền nam Việt Nam.

Some alternative termiticideshave a strong repellent action to deter foraging termites.

FORAGING in Vietnamese Translation (10)Một số termiticides thay thế có một hành động không thấmmạnh mẽ để ngăn chặn các mối kiếm ăn.

And wiki says that for this jar of honey, foraging honey bees have to travel the equivalent of three times around the world!

FORAGING in Vietnamese Translation (11)Và wiki nói rằng với cái lọ mật ong này, những con ong mật tìm kiếm phải đi du lịch tương đương với ba lần trên thế giới!

More examples below

More examples below

People also translate

foragingactivityforagingworkersforagingareaswhileforagingforagingforfoodforagingactivity

If you're feeling a little more adventurous,you can also try your hand at mushroom foraging;

FORAGING in Vietnamese Translation (18)Nếu bạn cảm thấy một chút mạo hiểm hơn, bạn cũng có thểthử bàn tay của bạn tại nấm thức ăn gia súc;

Termites often abandon sections of tube while foraging elsewhere in the structure.

FORAGING in Vietnamese Translation (19)Mối thường bỏ qua các phần của ống trong khi kiếm ăn ở nơi khác trong cấu trúc.

If the uterus remains alive, the forage will permanently be selected foraging to search for food.

FORAGING in Vietnamese Translation (20)Nếu tử cung vẫn còn sống, thức ăn gia súc sẽ vĩnh viễn được chọn thức ăn để tìm thức ăn.

More examples below

A poisoned bait isused on a part of the property which will attract foraging termites.

FORAGING in Vietnamese Translation (21)Một mồi độc được sử dụngtrên một phần của tài sản mà sẽ thu hút mối thức ăn gia súc.

And one of the most fantastic displays that I remember, or at least visually,was a foraging behavior.

FORAGING in Vietnamese Translation (22)Và một trong những màn trình diễn tuyệt diệu nhất mà tôi nhớ, hoặc ít nhất là nhìn thấy,là hoạt động kiếm ăn.

foragingantsforagingareasforagingbehaviorforagingforfood

As the chicks age, their parents foraging missions take them further and further afield involving round trips of up to 2,000 miles.

FORAGING in Vietnamese Translation (27)Khi còn nhỏ tuổi,bố mẹ chúng lãnh sứ mệnh đi kiếm thức ăn cho con xa thật xa ngoài khơi Gồm các chuyến vòng quanh tới 2000 dặm.

And they had a lot of different techniques that they would use for foraging, but this particular one used vision.

FORAGING in Vietnamese Translation (28)Và chúng có rất nhiều kỹ thuật khác nhau để kiếm thức ăn. Nhưng giống vật này sử dụng thị giác.

More examples below

With persistence and patience you will find the termites eventually foraging and feeding upon one or more of the bait installations.

FORAGING in Vietnamese Translation (29)Với sự kiên nhẫn và một chút may mắn, các mối cuối cùng tìm thấy và thức ăn trên một hoặc nhiều hơn các cài đặt mồi.

So would-be urban foragersare cautioned to make sure they understand foraging etiquette and local laws.

FORAGING in Vietnamese Translation (30)Vì vậy, sẽ là forager đô thị được cảnhbáo đảm bảo họ hiểu nghi thức xã giao và luật pháp địa phương.

More examples below

Yamato's parents initially said he got lost while foraging for vegetables.

FORAGING in Vietnamese Translation (31)Bố mẹ Yamato ban đầu cho biết cậu bé bị mất tích trong lúc đi hái rau.

The owner was quoted as saying he founda“doglike animal” in April 2015 while he was foraging for mushrooms in the mountains near his home.

FORAGING in Vietnamese Translation (32)Anh Yang cho biết, anh tìm thấy convật màu đen vào tháng 4/ 2015, khi anh đang hái nấm ở vùng núi gần nhà.

The Subterranean ones have their nest somewhere else and if you burn the infested wood youwill only make them find another place for foraging.

FORAGING in Vietnamese Translation (33)Những người Subterranean có tổ của chúng ở một nơi khác và nếu bạn đốt gỗ bị nhiễm khuẩn,bạn sẽ chỉ khiến chúng tìm một nơi khác để kiếm thức ăn.

Yamato's parents initially said he got lost while foraging for vegetables.

FORAGING in Vietnamese Translation (34)Bố mẹ của Yamato ban đầu nói rằnghọ bị lạc mất con khi đang hái rau rừng.

Carpenter Ants arevery active during the evening hours when foraging for food, both inside the house as well as outside.

FORAGING in Vietnamese Translation (35)Carpenter Ants hoạtđộng mạnh nhất vào buổi tối khi tìm thức ăn, cả trong nhà và bên ngoài.

This project will provide the first data on animal behavior, size of home range,interactions and foraging requirements and will be essential to the successful management and conservation of the species.

FORAGING in Vietnamese Translation (36)Dự án này sẽ cung cấp dữ liệu đầu tiên về hành vi của động vật, kích thước của phạm vi nhà,các tương tác và yêu cầu tìm kiếm thức ăn và sẽ rất cần thiết để quản lý và bảo tồn thành công loài này.

More examples below

And the very act of foraging deeply connects people to their environment, the traditions of the area, and the practices of their homelands too.

FORAGING in Vietnamese Translation (37)Và chính hành động tìm kiếm kết nối sâu sắc con người với môi trường của họ, truyền thống của khu vực và thực tiễn của quê hương của họ cũng vậy.

In the short term, cardiac dysfunction in these fish can affect really metabolically demanding activities like swimming orreproduction or foraging.

FORAGING in Vietnamese Translation (38)Về ngắn hạn, rối loạn chức năng tim ở những con cá này có thể ảnh hưởng đến các hoạt động đòi hỏi sự trao đổi chất như bơi,sinh sản hoặc tìm kiếm thức ăn.

Way back when foraging and hunting was essential to survival, it's no surprise to find our ancestors were intelligent enough to seek ways of carrying their belongings with them while keeping their hands free.

FORAGING in Vietnamese Translation (39)Tìm kiếm và săn bắt là điều thiết yếu để tồn tại, không có gì ngạc nhiên khi tổ tiên chúng ta tìm mọi cách để mang những món đồ cần thiết của họ mà vẫn rảnh tay nhất có thể.

Butch was eventually captured on the evening of 15 January,when she and Sundance were spotted foraging in the garden of a local couple, Harold and Mary Clarke.

FORAGING in Vietnamese Translation (40)Con Butch cuối cùng bị bắt vào tối ngày 15 tháng 1,khi nó và Sundance đã được phát hiện kiếm ăn trong vườn của một vài nhà ở địa phương, Harold và Mary Clarke.

Earlier studies have shown that cordless telephones placed at the bottom of beehivesaltered the behavior of honeybees that returned to the hive after foraging.

FORAGING in Vietnamese Translation (41)Những nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng, điện thoại không dây được đặt ở dưới tổ ong đãthay đổi hành vi của những con ong mật trở về tổ sau khi tìm kiếm thức ăn.

It has also been suggested that foraging should be considered an important ecosystem service, due to the cultural benefits that people gain freely from the land.

FORAGING in Vietnamese Translation (42)Nó cũng đã được đề xuất rằng thức ăn gia súc nên được coi là một quan trọng dịch vụ hệ sinh thái, do những lợi ích văn hóa mà mọi người có được tự do từ đất đai.

Anthropologist Courtney Meehan's work with the Aka,a Congo Basin tropical forest foraging community, revealed that infants have about 20 caregivers interacting and caring for them on a daily basis.

FORAGING in Vietnamese Translation (43)Nhà nhân chủng học Courtney Meehan làm việc với Aka,một cộng đồng tìm kiếm rừng nhiệt đới lưu vực Congo, tiết lộ rằng trẻ sơ sinh có khoảng những người chăm sóc 20 tương tác và chăm sóc chúng hàng ngày.

Safety in numbers could drive the pattern, but an intriguing idea suggests that flocks may form so thatindividuals can share information about foraging.

FORAGING in Vietnamese Translation (44)An toàn về số lượng có thể thúc đẩy mô hình, nhưng một ý tưởng hấp dẫn cho thấy đàn có thể hình thành để các cá nhân có thểchia sẻ thông tin về tìm kiếm thức ăn.

Despite the obvious effect, these traps are the least effective against ants,since the destruction of foraging workers will have virtually no impact on the life of the colony.

FORAGING in Vietnamese Translation (45)Mặc dù có hiệu quả rõ ràng, những cái bẫy như vậy là ít hiệu quả nhấtchống lại kiến, vì sự hủy diệt của công nhân kiếm ăn sẽ hầu như không ảnh hưởng đến cuộc sống của thuộc địa.

There are no grounds for fear of giving free foraging to guinea fowls, as all birds return to their camp before dark and are placed under perches on sheds.

FORAGING in Vietnamese Translation (46)Không có căn cứ để sợ đưa thức ăn miễn phí cho chuột lang, vì tất cả các loài chim trở về trại của chúng trước khi trời tối và được đặt dưới những con cá rô trên chuồng.

More examples below

More examples below

FORAGING in Vietnamese Translation (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edmund Hettinger DC

Last Updated:

Views: 6132

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.